תנאי שימוש של שמעו סיפור

עודכן לאחרונה: ינואר 6, 2014


שלושה אנשים גבוהים בע״מ (להלן – "אנחנו" או "החברה") מברך אותך (להלן – "המשתמש" או "אתה") על השימוש באפליקציית שמעו סיפור, אשר נועדה לאפשר למשתמשים לספר, לשתף ולהקשיב לתכנים אשר קשורים למקום גיאוגרפי מסוים, כפי שיוסבר בהמשך (להלן –"האפליקציה" או "השירותים" המוגדרים ביתר פירוט בהמשך). תנאי השימוש אשר מפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") חלים על השימוש שלך באפליקציה ובשירותים של החברה (אשר יסופקו לך באמצעות האפליקציה). 

הסכמה לתנאי השימוש: 


אנא קרא בעיון: בעצם התקנת האפליקציה ו/או בעצם השימוש באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בעצם הרישום לאפליקציה הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלה (לרבות התנאים המפורטים ב"מדיניות הפרטיות" של האפליקציה (להלן ביחד – "התנאים"), אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באפליקציה ובשירותים ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, אתה מחויב, באופן מיידי, להסיר ולמחוק את האפליקציה מהטלפון הנייד שלך ואינך רשאי לעשות כל שימוש שהוא באפליקציה ו/או בשירותים. 

שים לב: השימוש באפליקציה ובשירותים נועד למשתמשים מעל גיל 14 בלבד. אם אינך מעל גיל 14 - אינך רשאי להשתמש בשירותים. 

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. 

האפליקציה והשירותים: 

אפליקציית שמעו סיפור מאפשרת למשתמשים לספר, לשתף ולהקשיב לתכנים אשר קשורים למקום גיאוגרפי מסוים (להלן - "האפליקציה"). האפליקציה מאפשרת למשתמש להקליט קטע אודיו בו יוכל להעלאות תכנים ולספר סיפורים שונים לגבי המיקום הגיאוגרפי בו הוא נמצא, למשל סיפורים היסטוריים, סיפורים הומוריסטיים וכו' (להלן – "סיפור(ים)"). סיפורים אלה המופיעים בקטעי האודיו יתויגו על מפה אינטראקטיבית אשר תהיה מצויה באפליקציה. לאחר העלאת הסיפור לאפליקציה, הסיפור יהיה נגיש לכל משתמשי האפליקציה אשר יוכלו להאזין לו. בנוסף, למשתמש תהיה האפשרות לשתף צדדים שלישיים ספציפיים בסיפור אותו העלה באמצעות השימוש באפליקציה, על ידי שליחת לינק לסיפור דרך פייסבוק או דואר אלקטרוני.

הקלטת הסיפורים תתבצע באמצעות שימוש במיקרופון המצוי בטלפון הנייד של המשתמש, וזאת לאחר אישורו האקטיבי של המשתמש לעשות שימוש כאמור במיקרופון.

במסגרת השימוש באפליקציה, החברה תשלח לטלפון הנייד של המשתמש הודעות PUSH, לאחר שהמשתמש הסכים באופן אקטיבי לקבל הודעות אלה. במסגרת הודעות ה-PUSH החברה תשלח למשתמש הודעות, עדכונים ומידע נוסף בקשר לשירותים ולאפליקציה. המשתמש רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות PUSH מהחברה על ידי שינוי ההגדרות בטלפון הנייד שלו.

כמו כן, האפליקציה מאפשרת לרכוש מוצרים ושירותים נוספים במסגרת השימוש באפליקציה (in-app purchases), למשל רכישת אוסף סיפורים של יוצר מוכר. רכישות אלה לא יצריכו למלא פעם נוספת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, מאחר ורכישות אלה יבוצעו דרך חשבון צד-שלישי קיים (קרי, חשבון המשתמש ב- App Store).

 באפליקציה קיימת אפשרות לפרסם ולקדם סיפורים כנגד תשלום כספי ("שירות פרימיום") אם הינך מעוניין בשירותי פרימיום אנא פנה אלינו באמצעות דואר אלקטרוני אל הכתובת: [email protected]. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות פרימיום באופן תקין. עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין הונאה ו/או כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות הפרימיום ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות פרימיום. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות התנאים להלן, בין היתר לעניין הסרת והיעדר אחריות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לצמצם ו/או להרחיב את שירות פרימיום ו/או לשנות המדיניות לעיל בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. 

(להלן ביחד – "השירותים"). 

שים לב: האפליקציה נועדה לעודד ולקדם שיתוף בתכנים אשר מתייחסים למקום גיאוגרפי מסוים, אולם החברה אינה אחראית לטיב או איכות תכנים אלה, קרי הסיפורים אשר מועלים באמצעות השימוש באפליקציה. החברה לא תהא אחראית עבור כל נזק שהוא, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בתוכן המשתמשים (כפי שמונח זה מוגדר להלן) ו/או הנובע מהאזנה לסיפורים או אי-היכולת להאזין לסיפורים.

האפליקציה והשירותים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). הינך מודע ומסכים לכך שהשימוש באפליקציה ו\או בשירותים ו/או בתוכן המשתמשים (כפי שמונח זה מוגדר להלן) הוא באחריותך הבלעדית.

רישום לשירות והחשבון שלך:


על מנת להשתמש באפליקציה עליך להירשם לחשבון בשירות (להלן - "חשבון"). הרישום ויצירת החשבון הם בחינם. הרישום יכול להתבצע באמצעות חשבון משתמש באתר צד-שלישי (קרי, חשבון ה"פייסבוק" שברשותך) (רישום כאמור משמעו שימוש בשם המשתמש והסיסמה של חשבון המשתמש באתר צד-שלישי על מנת להשתמש בשירותים שלנו). 


מידע נוסף הנוגע לרישום ולמידע שנאסף עקב הרישום ויצירת החשבון מצוי במדיניות הפרטיות של האפליקציה (לרבות לעניין הרשאתך כי החברה תקבל גישה למידע המופיע בחשבון המשתמש באתר צד-שלישי).  


עליך לספק מידע מלא ומדויק על מנת ליצור חשבון, לרבות כתובת דואר אלקטרוני מדויקת. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. 


אם ברצונך לשנות סיסמה, לשחזר סיסמה, לשנות את שם משתמש בחשבון שלך ו\או למחוק את החשבון הינך רשאי לפנות אלינו בדואר אלקטרוני אשר כתובתו:[email protected] . ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון.

התחייבות המשתמש: 


כתנאי לשימושך באפליקציה ו\או בשירותים הנך מציג ומתחייב כלפי החברה כי:


לא תפר את התנאים בהסכם זה; ו-

שהנך בעל הכשירות המשפטית להיכנס להסכם זה ולקיים התחייבויותיך לפי הסכם זה כמיטב יכולתך; ו-

בביצוע הסכם זה אינך מפר הסכם שהינך מחויב בו על פי חוק כלפי צד שלישי.

שימושים אסורים: 


ישנן התנהגויות מסוימות אשר אסורות לחלוטין במסגרת השימוש באפליקציה ובשירותים. אנא קרא בקפדנות את האיסורים המופיעים להלן. אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות להלן עלול (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) לגרום להפסקת הגישה שלך לאפליקציה ו/או לשירותים ובנוסף עלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית. 

אינך רשאי (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך):  (i)להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי או להפיץ, בכל דרך, את התכנים המופיעים באפליקציה; (ii) לעשות כל שימוש בתכנים באפליקציה לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את התכנים מבלי לקבל הרשאה מראש בכתב מהחברה; (iii) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב התכנים של החברה (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט); (iv) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר, או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים ללא קבלת הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על-ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" ("spider") יישום לעריכת חיפושים באפליקציה או בחלקים ממנה לרבות מאגרי המידע שלה או לאחזור מידע מהאפליקציה או מחלקים ממנה לרבות מאגרי המידע או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mine); (v) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל,  לעקוב, להטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים; (vi) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים או פולשניים; (vii) לפגוע בפעולת האפליקציה והשירותים או להפריע להם, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את האפליקציה או מאפשרים את זמינותה, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (viii) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לשירותים ו\או לאפליקציה זו ללא הסכמתה המפורשת של החברה, לרבות שימוש בתכנים המופיעים בהם; (ix) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של האפליקציה ללא הרשאה מראש מפורשת בכתב מהחברה; (x) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים אשר מופיעים באפליקציה; (xi) להעביר כל מידע אשר הופק מהאפליקציה ללא קבלת הרשאה מראש בכתב מהחברה; (xii) להעביר או להמחות את הסיסמה לחשבון המשתמש, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (xiii) להשתמש באפליקציה זו לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית, (xiv) לעשות שימוש בשירותים, בתכנים המוצגים באפליקציה ו/או באפליקציה למטרות מסחריות או שאינן פרטיות ללא קבלת הרשאה מפורשת ובכתב מהחברה מראש; או (xv) להפר אי אילו מתנאים אלה.

זכויות קניין רוחני ומתן רישיון:


האפליקציה, השירותים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות,  טקסטים, תמונות, עיצובים (כולל ה-look and feel של האפליקציה ו\או השירותים), מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, טכנולוגיה, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, ממשק גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד, "הקניין הרוחני") (למעט תוכן המשתמשים, כפי שמונח זה מוגדר להלן) שייכים ו\או ניתנים ברישיון לחברה ומוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות תחת דיני מדינת ישראל ודינים אחרים. אלא אם כן הותר במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע "הנדסה הפוכה", לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמך או על-ידי מישהו מטעמך בכל אופן שהוא. 


הינך מנוע מלהסיר, להפריד, למחוק או לנתק מהתכנים שבאפליקציה הודעות בדבר זכויות יוצרים, הגבלות למיניהן ו\או סימנים המורים על קיומן של זכויות קניין כלשהן של החברה או של מעניקי הרישיון לחברה, לרבות הסימנים הבאים אשר עשויים להופיע בפלט או בתכנים ©, ®, ™. הינך מתחייב לציית לחוקים החלים בהקשרים אלה. 


החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באפליקציה על גבי טלפון נייד שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה. אין בתנאים אלה בכדי להעביר אליך כל זכות באפליקציה או בקשר אליה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאים אלה.

סימני מסחר ושמות מסחר:


"שמעו סיפור", הסמלים המסחריים ושאר המזהים הקניינים בהם משתמשת החברה בקשר עם האפליקציה ו/או השירותים ("סימני מסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו\או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות סוגים שונים של לוגו) שיכולים להופיע באפליקציה ו\או שירותים שייכים לבעליהם ("סימני מסחר של צדדים שלישיים"). לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן עלייך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו אלא אם כן שימוש כזה הורשה באופן מפורש בתנאים.

קישורים לאתרי צד שלישי: 


האפליקציה עשויה להכיל קישורים לאתרי צד שלישי ("אתרי צד שלישי"). הנך מכיר בכך שלחברה אין כל שליטה על אותם אתרים, והנך מכיר בכך שהחברה אינה ולא תהא אחראית לזמינות של אותם אתרי צד שלישי וכי החברה אינה מקנה חסות ולא תהא אחראית לתכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות המוצעים באתרי צד שלישי. הנך מסכים ומכיר בכך שהחברה לא תהא אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימוש בתכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות המוצעים באתרי צד שלישי. רוב אתרי צד שלישי מכילים מסמכים משפטיים בנוגע לשימוש ומדיניות איסוף המידע באותם אתרים. אנו ממליצים לך לקרוא בקפידה את אותם המסמכים לפני השימוש באתרי צד שלישי.

מדיניות הפרטיות:

החברה מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו משתמשים באפליקציה ו\או בשירותים. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות של האפליקציה http://here-a-story.com/privacy.

זמינות האפליקציה ו\או השירותים:


הזמינות של האפליקציה ו\או השירותים וכן פעילותם התקינה תלויה בגורמים רבים, לרבות שירותים הניתנים בידי צד-שלישי כגון רשתות התקשורת. החברה לא תהא אחראית ואיננה מבטיחה כי האפליקציה ו\או השירותים יהיו זמינים תמיד ו\או יפעלו בצורה תקינה בכל זמן ללא הפרעה, או שפעילותם תהיה חופשית מתקלות.

תוכן משתמשים:

האפליקציה מאפשרת לכל משתמש להציג לשאר משתמשי האפליקציה סיפורים הכוללים מידע ותכנים ("תוכן משתמשים" או "תוכן" או "תכנים"). אתה נושא באחריות בלעדית לתוכן משתמשים שאתה מציג באמצעות שימוש באפליקציה ולהשלכות השימוש בתוכן זה על ידי החברה ועל ידי צדדים שלישיים. בעת שאתה מעביר לחברה תוכן משתמשים אשר יוצג באמצעות שימוש באפליקציה עליך להקפיד שתוכן משתמשים זה יהיה חוקי. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין להציג באמצעות שימוש באפליקציה את התכנים הבאים: 

כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; כל תוכן היוצר סיכון לבטיחותו, ביטחונו או בריאותו של אדם;

כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם, או כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

כל תוכן בלתי חוקי, לרבות תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

כל תוכן שיש בו או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

כל תוכן המקדם תכניות פירמידה, מכתבי שרשרת או הודעות מסחריות או פרסומות, או כל דבר אחר האסור לפי דין או לפי תנאי שימוש אלה;

כל תוכן המביע או מרמז באופן שקרי כי תוכן כאמור הינו בחסות או מקודם על ידי החברה, או שיש בו זדון או תרמית מכל בחינה אחרת.

החברה רשאית (אך לא חייבת) לסרב להציג באמצעות האפליקציה תוכן משתמשים, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן משתמשים שהעברת לחברה אם הפרת את התנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים, במשתמשי האפליקציה והשירותים, בחברה או במי מטעמה. במקרה זה, החברה תהיה רשאית גם למנוע ממך להעלות ולהציג באמצעות האפליקציה תכנים נוספים. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין ואינן מחייבות אותה לנתר את תוכן המשתמשים אשר זמין באפליקציה.

הינך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, את תוכן המשתמשים אותו אתה מעלה לאפליקציה. והחברה לא תישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה מאובדן תוכן המשתמשים.  

אתה מסכים כי הינך האחראי הבלעדי לתוכן המשתמשים שהינך מעלה לאפליקציה ולהשלכות העלאתו לאפליקציה.החברה לא תישא בכל אחריות לשימוש של צדדים שלישיים (לרבות משתמשים אחרים באפליקציה) בתוכן המשתמשים אותו תעלה לאפליקציה.    

באחריות המשתמש להשיג את כל ההסכמות הנדרשות תחת כל דין חל לגבי מידע אישי של צדדים שלישיים אשר נכלל בתוכן המשתמשים אותו המשתמש מעוניין לשתף עם החברה. החברה אינה אחראית לכל שימוש כאמור ולא תישא באחריות כלשהי בהקשר זה.   

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הוצאה אשר יגרמו למשתמשים כתוצאה מהעלאת תוכן משתמשים לאפליקציה ו/או בקשר עם העלאת תוכן כאמור.  

זכויות בתוכן משתמשים:

כשאתה מעביר לחברה תוכן משתמשים אשר יוצג באמצעות השימוש באפליקציה אתה מצהיר ומאשר שאתה בעל כל זכויות הקניין הרוחני בהם וכן שאתה רשאי לפרסם את תוכן המשתמשים ולהרשות לחברה לפרסמו ולהשתמש בכל זכויות קניין רוחני בו. כמו כן, הינך מצהיר כי תוכן המשתמשים אינו מפר כל זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות. אתה מוותר בזאת באופן מפורש על הזכות המוסרית שעשויה להיות לך בתוכן המשתמשים. החברה אינה מקבלת בעלות בזכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמשים שהמשתמשים מעלים לאפליקציה. עם זאת, אתה מעניק לחברה ולמשתמשים בשירותים ובאפליקציה רישיון חינם, כלל-עולמי, לא בלעדי, בלתי ניתן לביטול, שאפשר להעבירו לצדדים שלישיים להשתמש, להעתיק, להפיץ, להכין יצירות נגזרות, ולבצע ברבים את תוכן המשתמשים. רשות השימוש של החברה בתוכן אינה מוגבלת לשימושים פרטיים והיא כוללת גם כל שימוש מסחרי שהוא, לפי שיקול דעתה המוחלט. משתמשים אחרים באפליקציה ובשירותים מקבלים ממך רשות שימוש בתוכן המשתמשים אך ורק לצרכים פרטיים ולא מסחריים, אלא אם כן החברה אישרה אחרת בכתב ומראש (ולצורך כך אתה ממנה את החברה לשלוחתך). מסירת תוכן משתמשים לפרסום באמצעות האפליקציה אינה מחייבת את החברה לפרסם או להוסיף לפרסם תוכן משתמשים זה באפליקציהכשאתה מעביר לחברה תוכן משתמשים אשר יוצג באפליקציה אתה מסכים ומאשר שהחברה יכולה לעשות כל שימוש שהוא במידע האישי והמזהה הכלול בתוכן המשתמשים (לרבות, הקול שלך) במסגרת פעילותה של החברה ועל מנת לקדם את מטרותיה, כמפורט בתנאים, לרבות אך לא רק, למטרת פרסום, שיווק, מתן השירותים והצגת הסיפורים באפליקציה ובחשבונות החברה ברשתות החברתיות השונות (כגון: פייסבוק, טוויטר וכו').  

הסרת אחריות: 


האפליקציה ו\או השירותים, לרבות תוכן המשתמשים, ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות בין השאר, אחריות לזכות בעלות  או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה מעניקה מצגים לגבי היכולת או העדר היכולת להשתמש באפליקציה ו\או בשירותים, או לגבי התוצאה של השימוש באפליקציה ו\או בשירותים ו/או בתוכן המשתמשים, וכן לא תישא בכל אחריות לגבי נכונות, איכות, זמינות, אמינות, שלמות, התאמה, תועלתיות ויעילות תוכן המשתמשים אשר נכללים באפליקציה ו\או בשירותים. 


החברה אינה אחראית לטיב או איכות תוכן המשתמשים המוצע באפליקציה וכי הינו מדויק ונקי מטעויות. 


החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לשימוש בתוכן המשתמשים אשר זמין באמצעות שימוש באפליקציה, או לנזק והוצאה הנובעים משימוש באפליקציה ו\או בשירותים ו/או בתוכן המשתמשים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בתוכן המשתמשים, בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה.


החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באפליקציה יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים או רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד. 

הינך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, את תוכן המשתמשים אותו אתה מעלה לאפליקציה. והחברה לא תישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה מאובדן תוכן המשתמשים.  

שים לב: הינך מודע ומסכים לכך שהשימוש באפליקציה ו\או בשירותים ו/או בתוכן המשתמשים הוא באחריותך הבלעדית. 

היעדר אחריות: 


החברה (לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה, יועציה וסוכניה) לא תהיה אחראית לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על-פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש שלך באפליקציה זו, בשירותים, בתוכן המשתמשים או על כל נזק אחר הנובע משימוש באפליקציה ו\או בשירותים ו/או בתוכן המשתמשים, מחוסר האפשרות להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בתוכן המשתמשים, חוסר היכולת של האפליקציה ו/או השירותים לפעול כפי שהוצג לך, פגיעה במוניטין או ברווחים, חוסר היכולת של החברה לפעול בהתאם לתנאים אלה, כל מעשה או מחדל אחר של החברה המבוסס על הפרה של מצגים או התחייבויות של החברה על-פי חוזה, רשלנות, אחריות קפידה או תחת עוולה אחרת, בין אם החברה הודיעה לך על אפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.

שיפוי:


הינך מסכים להגן ולשפות את החברה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מ: (א) השימוש שלך באפליקציה זו ו/או בשירותים; (ב) כל הפרה מצידך של התנאים האלה; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים (כולל הפרה מצידך של זכויות צדדים שלישיים); (ד) העלאת תוכן המשתמשים על ידך לאפליקציה, וכן (ה) כל טענה לפיצויים כספיים או אחרים הנובעים מנזק שנגרם למשתמש אחר בעקבות השימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים.

שינויים לאפליקציה ו\או לשירותים:


החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים וכל שינוי אחר, או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את פעילות האפליקציה ו\או השירותים ללא הודעה מוקדמת ובכל זמן שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של פעילות האפליקציה, השירותים או תוכן המשתמשים אשר נכללים באפליקציה זו.

ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתתקין באמצעות הורדתה מחנות האפליקציות של אפל- iTunes:

במידה ואתה משתמש בשירותים באמצעות מכשיר מתוצרת חברת Apple Inc., אתה מסכים לכך ש:

תנאי שימוש אלה אינם מטילים על חברת Apple Inc. חובה או התחייבות כלשהן כלפיך, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל חובה לספק לך תמיכה או תחזוקה בקשר לשירות;

לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה נגד Apple Inc. בקשר עם השירות או תנאי שימוש אלה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טענות, דרישות או תביעות בקשר עם תמיכה או תחזוקה, הפרת זכויות קניין רוחני, אחריות, הגנת הצרכן או תאימות לחוק או לרגולציה;

Apple Inc. וחברות הבת שלה הינן מוטבי צד שלישי לתנאי שימוש אלה. בהסכמתך לתנאי שימוש אלה, מוענקת ל-Apple Inc. הזכות (ומיוחסת לה קבלת הזכות), לאכוף את תנאי שימוש אלה כלפיך, כמוטב צד שלישי.

נוהל הודעה והסרה:

החברה רשאית, אך אינה מחויבת, לבדוק את תוכן המשתמשים לפני ואחרי פרסומם באמצעות האפליקציה, למנוע העלאת תוכן משתמש שאינו הולם, או בלתי מתאים או לא נכון, או להסיר אותו לאחר שפורסם. החברה אינה משתמשת באופן רגיל בזכות לנטר תוכן משתמשים מראש, והיא עושה זאת במקרים חריגים בלבד. 

לחברה מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט איזה תוכן משתמשים יוצג, משך הזמן בו יוצג, מה יהיה מיקומו ועיצובו וכל עניין אחר הקשור בפרסומו במסגרת האפליקציה והיא איננה מתחייבת שתוכן משתמשים מסוים יתפרסם בכלל, או למשך תקופה מסוימת כלשהי. 

תוכן משתמשים הנמסר לפרסום על ידי המשתמשים אינו מבטא את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומו כל ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו. 

במידה ומוצגים באפליקציה תכנים ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך, לרבות זכויות יוצרים שלך ו/או פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או בלתי הולמים ו/או מהווים דיבה ו/או מכילים פורנוגרפיה הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירם [email protected] תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותייך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. כפי שצוין לעיל, מאחר והחברה אינה מנטרת את התכנים המועלים לאפליקציה על ידי המשתמשים, אזי החברה לא תוכל לדעת כי מפורסם באפליקציה תוכן מפר מבלי שתיצור עמנו קשר. החברה לא תהיה אחראית לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

שינויים בתנאי השימוש:

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל זמן על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. אנחנו נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" באפליקציה ו\או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה המשתמש ציין במסגרת תהליך הרישום לאפליקציה. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך הנקוב בלינק "עודכן לאחרונה", והמשך השימוש שלך באפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.  

הפסקת פעילות האפליקציה ו\או השירותים וסגירת חשבון המשתמש:


החברה תהא רשאית, בכל זמן, לחסום את גישתך לאפליקציה ו\או לשירותים, באופן זמני או לצמיתות, להשהות, או להסיר את חשבון המשתמש שלך, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. זאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתהא קיימת לחברה מכוח הדין, במידה והחברה זיהתה כי בפעילותך או השימוש שלך באפליקציה ו\או השירותים מהווה הפרה של התנאים באופן כלשהו.


כמו כן, החברה רשאית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האפליקציה ו\או השירותים, באופן זמני או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת. הינך מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לאובדן מידע ו\או נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האפליקציה ו\או השירותים. תנאי השימוש בנוגע לסעיפים הבאים: זכויות קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וההוראות המופיעות בסעיף "כללי", יישארו בתוקפם גם לאחר סיום הסכם זה.  

כללי:


תנאים אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאים אלה. כל תביעה בקשר לאפליקציה זו או לשימוש בה תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באפליקציה זו תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאים אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה. אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן על-פי תנאים אלה ללא הסכמה מפורשת מוקדמת בכתב מהחברה. שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על-פי תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר. כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאים אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאים אלה. תנאים אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא המופיע בתנאים האלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות, קודמות או בו-זמניות, בכתב או בעל-פה בינך לבין החברה. ניתן יהיה להמציא לך הודעות בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל. החברה רשאית גם להמציא הודעות על שינוי בתנאים אלה או בעניינים אחרים על-ידי הצגת הודעות אלה או על-ידי מתן קישור להודעות אלה. אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

שאלות:


במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected].

 PAGE 10